ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Nursing and Midwifery Council logo

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μεταξύ του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου (ΣΝΜΚ) και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).

Ενδιαφερόμενοι

Νοσηλευτές και Μαίες που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ), εκ των οποίων η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική  – έστω και αν μιλάνε την ελληνική.

Ημερομηνία Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας του ΣΝΜΚ και του ΣΕΓ του Πανεπιστημίου Κύπρου συμφωνήθηκε στις 21/10/2022.

Ισχύς Μνημονίου

Από την  01/01/2023 μέχρι την πάροδο πέντε ετών (01/01/2028).

Επίπεδο Αξιολόγησης

Ελληνική γλώσσα επιπέδου Α2.

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα:

 • Στον προφορικό και στο γραπτό λόγο (τυπικό ή φιλικό) για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης, με πολύ απλό τρόπο.
 • Να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά.
Δομή εξέτασης

Γραπτό μέρος (διάρκεια 30 λεπτών): Κατανόηση 2 κειμένων και συμπλήρωση κενών λέξεων  σε προτάσεις.

Προφορικό μέρος (διάρκεια 15 λεπτών):

 1. Γενικές ερωτήσεις που αφορούν τον υποψήφιο
 2. Περιγραφή εικόνων σε σχέση με το επαγγελματικό πεδίο του υποψηφίου (γενική νοσηλευτική, μαιευτική και ψυχική υγεία) γ) Υπόδηση ρόλων σε σχέση με το επαγγελματικό πεδίο του υποψηφίου
Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων και Αξιολόγησης

Θα πραγματοποιούνται μέχρι και 3 αξιολογήσεις ετησίως κατά τις ακόλουθες περιόδους:

 • Αρχές Ιανουαρίου – Τέλη Φεβρουαρίου
 • Αρχές Μαΐου – Τέλη Ιουνίου
 • Αρχές Οκτωβρίου – Τέλη Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται) και να το αποστείλουν στο ΣΝΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nmccyprus@gmail.com

Τα αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την  προτεινόμενη περίοδο αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω γραπτής επιστολής από το ΣΝΜ για την ημερομηνία, ώρα και χώρο αξιολόγησης, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή (δύο μέλη του ΣΝΜ και ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΣΕΓ).

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα θα εκφράζονται σε επιτυχία ή αποτυχία. Επιτυχία εξασφαλίζεται με βαθμολογία  60% σε κάθε μέρος της εξέτασης (προφορικό και γραπτό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από το ΣΝΜ γραπτώς μέσω επιστολής για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν εξασφαλίσει επιτυχία στην αξιολόγηση, θα πρέπει να προσκομίσουν την επιστολή στην οποία θα αναφέρεται το αποτέλεσμα της εξέτασης στο ΣΝΜ, ώστε να εκδοθεί η ΑΑΕ.

Κόστος Εξέτασης

Το κόστος ανά εξέταση ανέρχεται στα 75 ευρώ.

Το ποσό θα καταβάλλεται απευθείας από τους ενδιαφερομένους στον  πιο κάτω λογαριασμό του ΣΕΓ.

Bank of Cyprus
 • Acc.:
 • IBAN:
 • SWIFT:
 • Payment Details:
 • 357013-048-792
 • CY58 0020 0195 0000 3570 1304 8792
 • BCYPCY2N
 • Please give details of payment (i.e Name – SMG)
Εξεταστέα Ύλη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη για το επίπεδο Α2 ελληνικής γλώσσας στους πιο κάτω συνδέσμους:

Ύλη του επιπέδου Α2 Δείγματα εξετάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι προαιρετικά και για καλύτερη προετοιμασία, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σειράς μαθημάτων τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΓ του ΠΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΣΕΓ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο smgreek@ucy.ac.cy ή τηλεφωνικώς. Τηλ.: +357 22895289 / +357 22892028. (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.)