ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ​

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ) ως η Αρμόδια Αρχή για την Εγγραφή, Έκδοση και Ανανέωση Άδειων Άσκησης Επαγγέλματος (ΑΑΕ) Νοσηλευτών και Μαιών στη Κυπριακή Δημοκρατία ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο αναθεώρησης της διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από νοσηλευτές/τριες και μαίες/μαιευτές, των οποίων η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το «Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας» (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).

Η αξιολόγηση αφορά στον προφορικό και στον γραπτό λόγο και ως ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης έχει ορισθεί το επίπεδο Α2. Το «Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας» με τη συμβολή του ΣΝΜΚ έχει αναπτύξει σχετικό εργαλείο αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επάρκειας κατοχής ελληνικής γλώσσας που αφορά στο εν λόγω επίπεδο.

Η βασική γνώση ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βάση του Άρθρου 10 (1) των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 214 το 1988 – 2021, για την άσκηση Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στη Κύπρο για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

Ως εκ τούτου, η νέα διαδικασία αξιολόγησης, με ισχύ από την φθινοπωρινή περίοδο 2022, θα πραγματοποιείται από Μέλη του ΣΝΜ και καθηγητές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας ΠΚ.